Bedrijfsfiche van Cebir

logoblue

Geïnteresseerd in:

Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur
Jonge Onderzoekers (PhD's & postdoctorale onderzoekers)
IT, Technologie en Ingenieurswetenschappen

Stand: hal 1 - interuniversitaire Job Market for Young Researchers - 270 


+32 2 759 80 82

Bedrijfsactiviteiten

Cebir houdt zich al meer dan vijf­en­der­tig jaar bezig met weten­schap­pe­lijk onder­zoek om het selec­tie­pro­ces en de loop­baan­be­ge­lei­ding bin­nen de arbeids­markt te opti­ma­li­se­ren. Onze exper­ti­se heeft geleid tot de ont­wik­ke­ling van tools die selec­tie en per­so­neels­ont­wik­ke­ling auto­ma­ti­se­ren en objec­ti­ve­ren. Sinds 1987 heeft Cebir tal­rij­ke alge­me­ne en sec­tor­spe­ci­fie­ke tests geïn­te­greerd in een sta­te-of-the-art onli­ne plat­form. Klan­ten pro­fi­te­ren van geop­ti­ma­li­seer­de HR-pro­ces­sen, wat leidt tot meer suc­ces­vol­le aan­wer­vin­gen en her­o­ri­ën­te­ring van per­so­neel in ver­schil­len­de sectoren.

Toevoegen aan wishlist